Articles View Hits
21460
048748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
56
191
48026
841
3086
48748

Your IP: 54.221.93.187
2017-12-13 05:04

Tutorial Staff - 2017
(Senior Section)

1. Mr. T.R.S. Meetiyagoda
2.  Mr. A.K.B. Dodanwala
3.  Mr. H.P.N. Premathilake
4.  Mr. A. Raja Ranjith
5.  Mr. A.A.U. Amarasinghe
6.  Mrs. U. Chandrasegaram
7.  Mr. K.M. Weerarathne Banda
8.  Miss R.C. Swamirajah
9.  Mrs. I.S.K. Dematawewa
10.  Mr. W.G. Sirisena
11.  Mr. K.M.N. Kulathunga
12.  Mrs. R.W.M.M.P.K. Ranathunga
13.  Mr. A.H. Ranasinghe
14.  Mrs. R.M.C.K. Rathnayake
15.  Mr. Nalin Sujeewa
16.  Mr. G.W.A. Gunasekara
17.  Mrs. H.A.T.D.K. Jayarathne
18.  Mr. J.T.B.W. Pallekumbura
19.  Mrs. R.M.Y.G.S.S.K. Yapa
20.  Mrs. V. Udaran
21.  Mr. E.P.M. Ediriweera
22.  Mrs. H.M.D.N. Weerasinghe
23.  Mrs. J.H.M.A. Piyadasa
24.  Mrs. G.M.P.I.K. Gunarathne
25.  Mrs. R.A.E.P. Ranasinghe
26.  Mr. H.M.S.P.H. Bandara
27.  Mr. Shantha Premakumara
28.  Mrs. Y.B.S.M. Munasinghe
29.  Miss W.G. Ramani Wijepali
30.  Mr. U.B.L. Rajapakshe
31.  Mr. V. Muralitharan
32.  Mr. E.V.A.I. Vithanage
33.  Mrs. R.M.S.K. Rathnayake
34.  Mrs. K.D. Inoka Damayanthi
35.  Mrs. A.P. Sandya Sujeewani
36.  Mrs. H.C.M. Kumarihami
37.  Mr. A.M.W.B.K. Abeysinghe
38.  Mrs. R.M.S. Rathnayake
39.  Mr. M.N.M. Yasar
40.  Mrs. P.G.N. Malkanthi
41.  Mrs. K.P. Darshanee
42.  Mrs. U. Ramanathan
43.  Mr. H.M. Karunarathne
44.  Mr. U.G.N. Wijerathne
45. Mr. B.J.P. Janaka N. Perera
46.  Mr. U. Ihaladeniya
47.  Mrs. G. Parimala
48.  Mrs. M.A.I.C. Munasinghe
49.  Mrs. M.D.I. Pushpalatha
50.  Miss H.M.B.K. Herath
51.  Mr. D.M.G.A. Dissanayake
52.  Mrs. D. Vijayabharathi
53.  Mr. P.B.S. Dissanayake
54.  Mr. S. Vensonlas
55.  Mrs. W.M.S. Wijesundara
56.  Mr. E.M.J.B. Ekanayake
57.  Mrs. K. Thyagarajah
58.  Mr. P.M. Gamage
59.  Mr. T.K.S.M. Senevirathne
60.  Mrs. V.K. Jayarathne
61.  Mr. S.K. Palinda Mahi De Silva
62.  Mr. D.M.L.S.B. Dissanayake
63.  Mr. A.M.T.B. Abeykoon
64.  Mrs. N.K.M.M. Nanayakkara
65.  Rev. W. Ananda Thero
66.  Mr. D.G.S.T.D. Kalendra
67.  Mrs. A.N.K. Gunathilake
68.  Mrs. T.N. Vithanawasam
69.  Mr. A.P. Mahinda
70.  Mrs. Kamalini Gangatharan
71.  Mr. M.G.P. Rajathilake
72.  Mr. W.M.H.P. Wasalamudali
73.  Mrs. A.R. Hazeema Nona
74.  Mrs. W.M.G.U.S. Abeyrathne
75.  Miss H.M. Chandra Menike
76.  Mr. D.M.I.B. Dissanayake
77.  Mr. D.M. Muthu Banda
78.  Mrs. A.M.T.K.A. Gunarathne
79.  Mr. H.M.H.W.K. Herath
80.  Mrs. T. Thiruchelvam
81.  Mr. H.M.U.G. Nimal Bandara
82.  Mrs. L. Vijayakumaran
83.  Mrs. Z. Haleema
84.  Mrs. S.M. Jayakodi
85.  Mrs. A.I.K. Herath
86.  Mr. E.L.N.S. Lekamge
87.  Mrs. E.M.H.C.K. Ekanayake
88.  Mr. H.A.L.H. Hettiarachchi
89.  Mr. A.S.K. Mahalekam
90.  Mrs. K.M.S.M. Keerthisinghe
                                                                       
                                                                 Tutorial Staff - 2017
                                                                    (Junior Section)

101. Mr. L.G.D.D.K. Dissanayake
102. Mr. K.P.A.W. Perera
103. Mr. H.G.K. Rajapakshe
104. Mr. N. Kishor Kumar
105. Mr. H.G. Jayasena
106. Mrs. W.M.O. Wijesundara
107. Mr. M.S. Chithrasena Mahanama
108. Mr. W.M.B. Weerasinghe
109. Mrs. H.M.D.K. Paranagama
110.  Mr. H.M.S.L.H. Bandara
111.  Mr. S.S. Shihabdeen
112.  Mrs. B. Dilini Abeyweera
113.  Mr. K.K.C.D. Porogama
114.  Mr. K. Jeganathan
115.  Mr. H.G.A.P. Kumara
116.  Mrs. K.N.D.A.P. Abeysekara
117.  Mrs. H.W.T. Kumarihami
118.  Mrs. G.V.K.D. Gunasekara
119.  Miss. M.S. Rizmiya Begam
120. Mrs. S. Sivanathan
121. Mr. M.S.C.Vaidyadasa
122. Mrs. H.M.D.M.K. Herath
123. Mr. B.H. Anura Jayasena
124. Mr. J.S. Weerakkodi
125. Mr. H.S.L.A.B. De Seram
126. Mrs. A.G.D.K.M. Weerasekara
127. Mrs. B.D.S.S. Benthara Arachchi
128. Mrs. D.M.T. Rathnayake
129. Mrs. T.M.N.M. Chandrasekara
130. Miss P.L. Weerasinghe
131. Mrs. H.V. Nanayakkara
132. Mrs. C.D.K. Godage
133. Mrs. W.A.M.S. Senarathne
134. Mrs. D.G.U.K. Dombagolla
135. Mrs. R.A. Sriyani Ranaweera
136. Mrs. S. Sarojini
137. Mrs. W.M.D.S.K. Vitharana
138. Mrs. G.K.G. Rohini Samanlatha
139. Mr. K.S.P. Karunagama
140. Mrs. A.D. Nadunge
141. Mrs. Y. Rasiyah
142. Mrs. M. Balachandran
143. Mrs. K. Sumathi
144. Mrs. W.S.K. Beminiwattha
145. Miss G.G. Gayani D. Upasena
146. Mrs. D.M.K. Dissanayake
147. Mrs. K.M.S.K. Nawarathne
148. Mrs. D.M.W.K. Dissanayake
159. Mrs. K.U.L.K. Gunarathne
150. Mrs. N. Pushparanee
151. Mrs. M.S. Amarasena
152. Mrs. P.R.M. Polkotuwa
153. Mrs. P.K.R. Kodithuwakku
154. Mrs. M.R. Gayani Kumudu Kumari
155. Mrs. R.M.S.D. Rathnayake
156. Mrs. W.A.S.K. Weerasinghe
157. Mrs. T.K.S. Gunasekara
158. Mrs. S. Manoharan
159. Mr. S. Rajakaruna
160. Mr. R.M.U. Rathnayake
161. Mr. B.M.C.P.K. Basnayake
162. Mrs. V.P. Manel
163. Mrs. K.A.W. Chandra Kumari
164. Mrs. B.K. Perera
165. Mrs. M.G.S.N. Amarawansha
166. Mrs. W. Amitha Premadasa
167. Mrs. B.N. Priyadarshanee
168. Mrs. D.A.P.D. Mathanganee
169. Mr. R.A. Ajith Pushpakumara
170. Miss. S.F. Razik
171. Mrs. M.R.F. Farooziya
1.72 Mr. J.A.D. Bandara
173  Mr. W.D.P.G.S.K. Wijedasa
174. Mrs. H.W.R. Mangalika Rajapakshe
175. Mrs. M. Sisil Kumari
176. Mrs. J.S. Puthra
177. Mr. K. Ananthwel
178. Mr. Kosala Godigamuwa
179. Mrs. S. Senthini
180. Mr. H.D.G.L.F. Victor
181. Mrs. K. Chandrakala
182. Mr. H.R. Anil
183. Mr. N. Shanmuganathan
184. Mr. P.C. Manelanga